lekkonazwyciestwa@gmail.com 605 - 405 - 112

 

Numer umowy RPPM.02.02.01-22-0163/20-00

Łukasz Haase AGRO-FARM realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 dla prowadzonej działalności gastronomicznej „Lekko Good Food & Friends”

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności, konkurencyjności i efektywności działalności gastronomicznej “Lekko Good Food & Friends” poprzez realizację zadań inwestycyjnych mających na celu niwelowanie barier powstałych w skutek kryzysu COVID-19. Priorytetem działań była zmiana zakresu oferowanych usług w sposób umożliwiający przywrócenie przedsiębiorstwu płynności finansowej, przy równoczesnym zachowaniu najwyższych standardów sanitarno-zdrowotnych i utrzymaniu zatrudnienia.

W ramach projektu Beneficjent zrealizował 4 główne zadania wskazane poniżej:

  • Zadanie nr 1 – Uruchomienie ogródka gastronomicznego poprzez zakup urządzeń oraz niezbędnego wyposażania zgodnie z dokumentacją aplikacyjną;
  • Zadanie nr 2 – Uruchomienie sprzedaży nowego produktu-lodów poprzez zakup urządzeń, materiałów zgodnie z dokumentacją aplikacyjną
  • Zadanie nr 3 – Zakup laptopa z systemem operacyjnym;
  • Zadanie nr 4 – Promocja projektu zgodnie z dokumentacją aplikacyjną.

Koszt całkowity projekty został określony w aplikacji na kwotę 98 085,71 PLN.

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 87 786,11 PLN.

Okres realizacji projektu od: 2020-04-01 do: 2022-12-31

W wyniku powyższych działań osiągnięto cel główny przedsięwzięcia, którym było zrealizowanie inwestycji podnoszących atrakcyjność, konkurencyjność i efektywność działalności gastronomicznej “Lekko Good Food & Friends”. Utrzymano oraz stworzono nowe miejsca pracy, wprowadzono nowe usługi oraz podniesiono standard sanitarno-zdrowotny.